CA | ES

Localitzador de botigues Ametller Origen

Seleccionar envío

Protecció de Dades Personales (informació addicional)

Textos Legals Versió 1 12-2017

3.0 Informació addicional (general)

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable

Termini de conservació

GRUP AMETLLER ORIGEN
Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -Pol. Ind. Sant Pere Molanta-
08734 OLÈRDOLA
Email: dpd@grupametllerorigen.cat

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

Finalitat de la cessió

Legitimació de la cessió

Moviments internacionals de dades

Transferència internacional

Encarregats de tractament

Empresas que formen part del grup Ametller Origen

Enviament de la informació publicitària de les societats que formen part del Grup Ametller Origen

Consentiment del interessat.

No es produeixen.

No es produeixen.

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets te?

Com pot exercitar-los?

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves
Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a dpd@grupametllerorigen.cat. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Sol·licitar-nos un model: dpd@grupametllerorigen.cat.

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid